SAEMBARA PINILIH PERMAISURI DI NAGARA AKSARA

 

Kacarioskeun dina hiji wangkid/mangsa di salah sahiji nagara nu katelah “Nagara Aksara” nuju aya ewuh-pakewung anu ngajantenkeun raja kalintang bingungna. Ari anu janten masalahna mah nyaeta putra mahkota kerajaan anu bade janten gegentos maharaja teu acan kagungan garwa kangge di jantenkeun permaisuri, kangge janten ratu anu ngadampingi putra mahkota ngagentos ramana, mangku jabatan raja anu bakal neraskeun kepemimpinan Kerajaan Aksara.

Adegan 1 :

kaayaan di kerajaan (suasana di kerajaan, ada raja, ratu, para penggawa, dll)

Raja            : “ayi… dina denget ayeuna kaula kalintang hariwangna ngemutan ieu kerajaan, ari anu janten masalahna, kaula parantos sepuh tos waktosna tampuk kapamimpinan ieu digentos ku putra mahkota, mung ayeuna putra mahkota teu acan gaduh garwa kangge gentos ratu. Naon anu janten riringa kangge pangeran teu acan milih kangge pigarwaeun? Pami pamendak kaula mah parantos waktosna…. ?”

Ratu            : “hapunten kaulanun … manawi eta emutan teh sami diraoskeun ku rai … upami kitumah langkung sae ditaros we panginten Putra Mahkotana … ? ”

Raja            : “mangga atuh … haturan linggih raden kadieu … ”

Ratu            : “miwarang patih ngalukan pangeran … ”

Pangeran lebet ka keraton, nyembah hormat ka raja calik panyuneun raja …

Pangeran     : “nyanggakeun sembah pangabaktos Putra ama … ”

Raja            : “ditampi kasep raden ! ”

Pangeran     : “dupi, aya naon margina Putra di angkir sun ?”

Raja            : “kieu kasep … ama teh tos waktosna ngalungsurkeun karajaan ieu ka salira … mung nu janten perkawis salira teu acan wae kagungan garwa kangge anu ngadampingi salira … dupi anu janten halangana naon kasep ? ”

Pangeran     : “hapunten putera ama … parantos ngajantenkeun ama teu damang manah perkawis ngemutan putera … ”

Raja            : “manawi naon anu janten angen-angen raden teh ? isteri anu sapertos kumaha anu dipiharep ku salira raden teh ? ”

Pangeran     : “ama … kumargi karajaan aksarateh kalintang ageungna, kalih ti eta kalintang dipihormatna sareng di pi ajrih ku nagara-nagara bawahan anu sanes, kamajengan-kamajengan dina pangwangunan, perekonomian oge pesat ! panginten kangge ngimbangan eta, abdi moal tiasa nyalira dina mayunanana, meryogikeun pendamping anu tiasa ngabantosan, nyaeta ratu anu kualitasna atanapi sumber daya manusiana pinilih kalayan gaduh atikan anu masagi, upami bahasa etikamah : bring, beauty behavior kitu manawi ama … ”

Raja            : “pangintena atuh kasep raden, eta emutanteh kalintang jero tur bijaksana … tapi, dimana sareng kumaha cara milarian isteri anu sapertos kitu ? ”

Patih            : “hapuntena, panjenengan … simkuring gaduh usul sun …!”

Raja            : “kumaha paman patih ?”

Patih            : “kumaha upami kangge milarian garwa raden teh di ayakeun saembara Ratu pinilih karajaan aksara!!! Manawi ?”

Raja            : “tah kumaha raden ?”

Pangeran     : “mangga ama, putera ngirigan …”

Adegan 2 :

Kaayaan di salah sahiji keluarga peserta saembara :

Keluarga ieu aya opat anggota keluarga, nyaeta ibu tiri, kakak 1, kakak 2, dan ade bungsu. Ade bungsu mangrupikeun anak tere ti ibu tere sareng 2 saderekna, ramana bungsu parantos ngantunkeun … sadikantun ku ramana, bungsu di perlakukeun sapertos babu, dipiwarang sagala rupi, sareng terkadang dianiaya di hina ku ibu tere sareng wargi-wargina anu 2, ringkasna bungsu teh di pika ceceb pisan …

Ibu tere       : “nembe gugah bobo kaayaanana ngagorowok nyalukan bungsu : Bungsu … bungsu … bungsu … ! kamana wae budak teh ? torek kitu ? bari kukulutus

Bungsu        : “(nyampeurkeun bari rurusuhan kalayan ngadeg-deg sieun kacida)” abdi ibu … dupi aya pikersaeun naon ?”

Ibu tere       : “ari maneh ! … ngadenge teu ka kami gogorowokan ti tadi nyalukan maneh ? mani tatalangke pisan ! (bari ngajulehekeun mastaka bungsu)”

Bungsu        : “punten bu,, abdi tadi dipengker nuju marab kuda ?!”

Ibu tere       : “heh alesan wae ! pang nyieunkeun teh manis kami ! jeung naheur cai keur mandi kami jeung teteh-teteh maneh ! haling gera indit ! (si bungsu angkat bari dijongklokkeun)

Keadaan dimeja makan : bungsu masihkeun kopi ka ibu sareng teteh-tetehna…

Ibu tere       : “(bendu! Puih!) ieu teh Teh atawa naon ? heh bungsu !!! ari maneh rek ngaracun kami hah ?? (bari di burakeun ka payuneun bungsu)

Teteh 1        : “yeuh bungsu! Ari maneh becus digawe teu ? ulah macem-macem nya? Masih untung maneh diampihan di dieu oge! Sing bener gawe teh…”

Teteh 2        : “bungsu ! lamun maneh rek ngieun wae ka teu genahan ka ibu jeung ka kulawarga di dieu, maneh mending indit ! ti imah ieu… rek nurut moal hah ??????”

Bungsu        : “duh ibu, teteh, hapuntena abdi … (nangis jeung ngabawakeun lagu pupuh sesuai adengan)

Adegan ka 3 :

Keadaan dipasar  dan alun-alun kerajaan :

Karamean pasar …terus datang rombongan utusan kerajaan ngabewarakeun saembara nu bade di gelar…

Bewara…..! bewara ieu ditunjukeun kangge mojang-mojang anu aya dikarajaan aksara, yen putera mahkota nuju milarian wanoja anu bakal janten garwa atanapi ratu di nagara ieu. Tah ka para wanoja anu cumpon kana sarat-sarat mangga geura daftar di alun-alun karajaan …

“ka pihatur…raja”

Kaleresan nuju aya bewara eta ibu tiri sareng sodara-sodara bungsu terangeun teras wae anjeuna daftar dengan penuh percaya dirinya…..

Obrolan sadugina di bumi :

Teteh 1        : “… ibu! Rupina teteh kedah perawatan heula nya…ka hongkong! Supados dina waktuna saembara teteh geulis nyongcolang teras kapilih deh janten ratu! (bari gumeulis)”

Teteh 2        : “ih! Abi oge operasi wajah heula, teras ieu bade di detox supados bodas dan harum kulit abi, teras pangeran tergoda dan jatuh dipelukanku ! leres teu ?”

Teteh 1        : “eee…! ngalunjak ka teteh. Yeuh nu puguh bakal kengingmah ieu tah abdi anu herang mencrang you now ? hmmm ape si loh,,gak level kalee…..”

Teteh 2        : “eh teh bebas kalee,,gak usah kepedean deh. Tingal wae abdi oge semok kieu, matak uruy!”

Terasna eta nu 2 pasea ragot silih jenggut marebutkeun pada hoyong janten ratu…

Ibu tiri         : “gandeng maraneh teh. Mani teu areling, jeung barinage teu kudu pasea ayeuna. Nu pentingmah maneh gera malikir. Geus boga persiapan naun jang saembara engke? Lain ngarebutkeun nu can puguh!”

Semua         : “bungsu…! bungsu…! bungsu…! ”

Sadayana miwarang ka bungsu, dugika bungsu cape, teras ngalakukeun kasalahan nu dugika bungsu di usir…

Buat dialog! Da acan wew…

Adegan 4 :

Bungsu angkat kadungsang-dungsang teu puguh tujuan. Ahirna waktu bungsu nuju ngaso aya 2 jalmi perlante jeung garwana tumaros ka bungsu, kaleresan eta 2 bangsawan teh mangrupikeun salah sahiji mantri di nagara aksara, teu gaduh putra. Atuh teras wae bungsu teh dicandak di angken putrana, didik dama-dama dugi ka bungsu janten isteri anu berpendidikan kenging gelar kabangsawanan. (Si bungsu menyanyikan lagu sedih anu sesuai tema adegan 4)

Buat dialog deui wae! Da acan wew…

Adegan 5 :

Ka ayaan di alun-alun keraton karamean sadaya pangeusi karajaan aksara anu bade nitenan acara `ratu pinilih` tea. Ti unggal kampung, desa, pelosok, jeung nagara-nagara tatangga pada nyumpingan malihanmah para raja-raja mintonkeun puteri anu maksad bade ngiringan kana eta saembara … peserta teh seueur dugi ka mangratus-ratusna. Nya sababaraha deui teu di ayakeunana dugi ka finalis kantun 5 jalmia …di antawisna nu ngiring teh aya teteh 1 teteh 2 sarang bungsu. Singketna carios dugika anu ditangtuken…!

Ada singgasana : Raja jeung ratu, para menteri (penguji) panggawa pangeran saperangkat kerajaan.

Pembawa acara : “perhatosan,,perhatosan! Punten kasadaya wargi-wargi anu parantos haladir di ieu tempat, supados rehe heula margina acara tos bade dikawitan…mangga ka para pinilih supados linggih di tempat anu parantos ditangtukeun. Oge haturan ka para juri linggih, supados teu nyangkolong kana waktos, ieu acara di-ka-wi-tan..”

(pembukaan di iringi musik gamelan)

Pembawa acara : mangga dihaturanan peserta anu ka hiji ka putri …… ka payun! Jeung saterasna dugi ka 4. Anu terahirna nyaeta putri Bungsu…

Para peserta saembara mintonkeun ka ahlianana masing-masing. Anu inti penilaian nu diharepkeun nyaeta : 1. Kepribadian; 2. Kecerdasan; 3. Inner beauty.

Kesimpulan : isteri anu dipiharepkeun ku karajaan nyaeta isteri anu berkepribadian/akhlaq etikana sae, cerdas otak/pamikiran/berwawasan masa depan/berwatak kepemimpinan. Cantik luar dalam sebagai ibu dari negara aksara…

Alhasil anu diluhur nyaeta dasarna tina sakola jeung tiasa maca! Dumasar kana peningkatan kecerdasan bangsa eta kangge membentuk warga negara anu berkualitasteh nyaeta `pancanangan masyarakat standar membaca dan pendidikan dasar 9 tahun.

Ending :

Raja enggal ngaluarkeun perintah, masyarakat sadar membaca memerangi kebodohan dan pendidikan 9 tahun.

Ditutup ku vokal group laguna sesuai tema…

 

Di dedikasikan untuk Lora Sahara Sondari. Katanya…

Iklan

About Bang Akil

Sudah Lahir Sudah Terlanjur...Mengapa Harus Menyesal...Hadapi Dunia Berani!!!

Posted on 1 Maret 2012, in Drama. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: