Struktur PAMUK dalam Cerita

A.     STRUKTUR PAMUK CARITA PRABU SILIWANGI

1)      Unsur instrinsik

 1. Tema                         :  “Sang Prabu Siliwangi”
 2. Panokohan                :  (karakter/sifat)

1)   Sultan Banten        : Dipikaserab

2)   Prabu Siliwangi     : Gagah

3)   Kean Santang       : Ulama Gede

4)   Norogol                : Senopati Padjajaran

5)   Wirakarta             : Kapala perang nonoman, Saderek Kian Santang

6)   Peso Pangot             :  Gandek nu  jadi kapercayaan Wirakarta

 1. Galur/Jalan carita

Dina babad sasakala Sang Prabu Siliwangi tadi ngagunakeun galur maju (progresif) sabab tahap-tahap kajadiannana ngaruntut timimiti urutan cindekna eta masala dina carita nepi kana jalanna carita nu nuju ka pamecahan masalahna.

 1. Setting

1)      Tempat                 : Kerajaan Prabu Siliwangi (Padjajaran)

2)      Waktu                   : Jaman baheula

3)        Sosial Budaya       : Tatar karajaan anu rakyatna nganut agama hindu jeung sawarehna aya oge anu islam..

4)      Kaayaan lingkungan            : pagunungan.

 1. Suasana

Kian santang adu jajaten jeung Norogol

 1. Amanat

Yen di dunya taya  nu  langgeng. Marga kersa  Nu  Maha Suci,  ayeuna agama Islam kudu nanjung. Lamun terus perang sadulur, balukarna  ngan matak ruksak nagara, jeung sangsara sarerea. Maraneh kabeh kumaha  raga katineung, meunang milih agama nu mana bae.

 

 1. Gaya Basa

Dina dongeng babad sasakala Sang Prabu Siliwangi gaya basa anu khas, terutama aya unsur-unsur modern (dina hasil nulis ulang), salian ti eta, aya oge unsur agamana.

Gaya basa anu sering digunakeun dina babad asalna nyaeta gaya basa hiperbola, saba dina eta katerangan babad asalna loba anu ngagambarkeun tokoh ku cara kaleuleuwihan, nyaeta maksadna mah pikeun mere “efek” kanu maca eta babad.

Beda dai jeung gaya basa dina babad hasil nulis ulangna, nu mana dina dongeng ieu pangarang loba ngasupkeun unsur-unsur gaya basa smile (pangibaratan) iwal ti gaya basa hiperbola tadi, nu dina dongeng asalna.

 1. Sudut pandang

Karya sastra babad Sang Prabu Siliwangi ngagunakeun sudut pandang jalma katilu salaku palaku utama. Sabab dina eta babad, pangarang ngaritakeun tokoh Norogol jeung tokoh-tokoh sejenna.

2)      Unsur Ekstrinsik

 1. Kayaan Subjektifitas

Sikap kayakinan, jeung pandangan hirup pangarang ngusahakuen pinanggih-pinanggih (panamuan/inovasi) anyar, dina ngaapersepsi karya sastra sunda buhun ku ngagunakuen gaya basa sorangan. Pandangan hirup pangarang nyaeta pandangan nu pinuh ku pinanggih-pinanggih anyar. Oge teu terpaku kana adat istiadatna.

 1. Psikologi Pangarang

Pangarang ngarasa perlu ningkatkeun pamahaman-pamahaman urang sunda ku cara ngamumule jeung kabudayakeun paninggalan jaman baheula, nyaeta torobosannana ku cara nulis babad sasakala Pamanukan.

 1. Kaayaan Lingkungan Pangarang

Kaayaan ekonomi, politik jeung sosial pangarang, terutama dilingkungannana geus loba anu kaluar tina aturan. Kahirupan anu antrean, jeung sajabana. Ku kituna, ditulisna babad Sang Prabu Siliwangi teh ngarupakeun salah sahiji usahana.

 1. Pandangan Hirup Bangsa jeung Karya Sastra Nu Ayeuna

Pandangan anu kajadian harita, dina sastra nyaeta nyupana karya sastra atawa dongeng-dongeng anu ngagunakeun basa modern (Indonesia). Iwal ti eta, loba deui dongeng-dongeng anyar nu teu ngadasar kana kabutuhan, nyaeta carita anu teu sawatara jeung carita asalna. Kukikuta dina hasil nulis ulang, pangarang ngagunakeun unsur-unsur modern anu tetep matok kana carita asalna.


 

B.       CARITA ANU DIREKA

SANG PRABU SILIWANGI

Dina jaman Pajajaran dirajaan ku Sang Prabu Siliwangi, bangsa  urang sakuliah Pulo  jawa,  malah meh  sakuliah Nusantara  ngagem keneh  agama  Hindu, tapi di sawatara tempat  di basisir geus  mimiti aya nu arasup Islam,  malah Banten geus dirajaan ku Sultan Hasanudin, kitu deui Palabuan Sunda Kalapa, di Muara  Cliwung, geus  kaereh ka Banten, tegesna jelema-jelemana geus anut Islam.

Kacarita Sang Prabu Siliwangi nampi serat ti Sultan Banten, ungelna nganasehatan, supados  Sang Prabu sarahayatna enggal anut agama Islam. Lamun teu kitu, tangtu dirurug ti Banten. Sang Prabu maphum, yen  balad Banten tohaga tur samakta pakarangna. Tapi tawis raja nu ngaraja dewek,  taya nu ngereh, tur maksadna ngabela kajakinan; yen agama Hindu taya dosana, eta nasehat ku anjeunna ditolak  sapadamayan.

Arieta nu mawa surat ti Banten, saenyana urang Pajajaran keneh, ngan geus lila ngumbara  di Banten, malah geus ka Mekah nanaon, ngajeroan ngulikna agama Islam, geus kaasup ulama gede jeung geus nelah jenenganana Kean Santang.

Enggal bae Sang Prabu Siliwangi  teh nimbalan  balad­-baladna nohagaan  nagara, sangkan bisa ngayonan  musuh. Anu jadi Senapati di Pajajaran jenenganana Norogol. Sawatara kapala perang geus diparentah ngajaga liliwatan  di pagunungan, sangkan musuh teu bisa nobros ka Pajajaran.

Kacarita Wirakarta,  hiji kapala perang nonoman, ngaraos hemeng, sabab ku nu  jadi senapati teu  diparentah nanaon. Anjeunna aya  sangkaan,  yen  anu matak  kitu teh,  lantaran anjeunna  saderek  Kean Santang,  nu  geus  meunang jujuluk “Macan Nusa jawa”  tea, tina gede  wawanenna kasartaan kugagah  perkosana.

Wirakarta : “Aneh bet kaula teu meunang parentah nanon ti Prabu,,padahal kaula kurang gagah kumaha kaula teh??/

Tina banget panasaran, tur ngaraos wajib ngabela  lemah cai, anjeunna enggal ngadeuheus ka Sang Prabu, nyuhunkeun dipaparin bagian dina darnel kaperjuritan. Sang Prabu enggal badanten jeung Senapati  Norogol,

Prabu Siliwangi: “Norogol!!! Kadieu anjeun…!

Norogol : “aya naon Prabu?

Prabu Siliwangi  : ”kieu,,,kumaha lamun Wirakarta di bere bagian keur tugas kaperjuritan? Soalna wirakarta kacida hebat kagagahanana,,kumaha tah?

Norogol : “oh,,tiasa Prabu! Sae pisan…

Prabu Siliwangi : atuh ari kutumah Wirakarta tugaskeun sina ngajaga kaca-kaca belah kulon…

Norogol : “ Muhun mangga Prabu!

Sarta enggal Wirakarta dipiwarang ngajaga kaca-kaca  beulah  kulon. Tapi waktuna ngajaga, saur Norogol, kudu nunggu parentah deui. Ku sabab eta, Wirakarta teu senang manah,  nepi ka teu kersa barang­ tuang jeung teu kulem. Tujuh poe tujuh peuting terus tapakur, neneda ka paradewa, sangkan  Sang Prabu ulah  cangcaya. Sanggeus lebeng teu  aya  parentahan, Wirakarta leungit kasabaranana, terus bae nulis surat ku peso pangot dina daun lontar, diasupkeun kana  ruas  sarta  ditutup ku  malam. Hiji gandek nu  jadi kapercayaan, diparentah ririkipan nganteur­ keun surat ka Kean Santang di Banten. Eta gandek geus nya­hoeun, yen di sababaraha tempat geus dijaga ku perjurit Paja­jaran; sarta lamun suratna  tea  katangkep, tangtu manehna jeung  dununganana dianggap hianat  ka nagara, nu kudu di­ hukum pati.  Tapi tina  percekana eta gandek, manehna bisa salamet  nepi  ka Banten,  sarta gancangna carita, geus  diaos suratna ku Kean Santang. Ari ungeleta surat nyarioskeun, yen pangagung di Pajajaran ngandung curiga  ka Wirakarta,  nepi ka matak salempang pibalukareunana …. “Ku margi eta,”  cek Wirakarta nutup suratna,

Wirakarta :  “Mugi Kang  Raka kersa  maparin bongbolongan.”

Kean  Santang ngaraos bagja, kieu saurna jeroning manah,

Kean Santang : “Alamat hade  ieuh.  Pibisaeun  aing  asup  ka dayeuh Pajajaran, kudu nyorang kaca-kaca beulah kulon. Ayeuna  eta kaca-kaca dijaga ku adi aing,  atuh sasat ngan kari asup.”

Harita keneh anjeunna ngawalon surat. Wirakarta dinasehatan, supaya biluk ka  balad Banten, sarta  baris meunang ganjaran ti Sultan. Dina malem Ahad-Legi tanggal lilikuran, anjeunna katut lima ratus perjurit, kira wanci kongkorongok hayam  sakali,  tangtu geus  aya di Pajajaran, deukeut kaca-kaca kulon. Lamun aya anu ngetrok kana panto kaca-kaca, kudu gancang-gancang dibuka, sangkan balad Banten bisa asup poek-poek ka jero karaton. Kitu ungelna surat teh.

Teu kacatur  di jalanna, caturkeun geus  datang bae  nu mawa surat ka Pajajaran, jeung suratna geus dibuka ku Wira­karta.  Anjeunna bingung, ras ka Raja anu jadi pupundenna, ras deui ka lemah cai anu kudu dibelaan, tapi ras ka diri pribadi nu dipikacuriga ku senapati, jeung ras inget, yen balad Banten dikapalaan ku Kean Santang, nu geus nelah Macan Nusa Jawa tea.

Kacarita tengah peuting nu kaungel dina surat, Wirakarta geus aya ditukangeun panto kaca-kaca. Wand kongkorongok hayam  sakali; aya nu ngetrokan panto. Bray dibuka lalaunan, sup Kean Santang asup sabaladna. Harita teh meujeuhna tiris. Lolobana perjurit Pajajaran  sarare  tibra,  ngan saeutik anu kagiliran nyaring, ngajaga mundar-mandir. Barang musuh geus arasup, nu sarare digeuingkeun, tapi lapur  memeh nyarekel pakarang, geus  disabetan manten ku musuh, taya  nu  bisa nyangga pulia.

Sang Prabu Siliwangi digugahkeun ku Norogol, diunjukanan langkung sae lolos  ka palih ti wetan, margi nuju perang campuh palih ti kulon.

Norogol : “Kang Prabu,,kang Prabu??

Prabu Siliwangi : “Emmmmh….”

Norogol  : “Gugah Kang,,,!!!

Prabu Siliwangi : “Cicing! yeu kaula tunduh keneh…..heuuuuh!!!

Norogol : “Sanes kitu kang prabu,,,! Itu diluar keur Riweuh!!!

Prabu Siliwangi : “Ha??????? Riweuh??????

Norogol : “muhun kang prabu!”

Prabu Siliwangi : “yeeeeh atuh lain ngomong titatadi!!!”

Norogol : “tadi oge bade nyarios,,mung kang prabu saurna tunduh keneh…”

Prabu Siliwangi : “na teu ka tingali kaula ayeunamah cenghar,,yeuh tuh cenghar (nembongkeun seuri nu kapaksa),,,aya naon-aya naon cenah?

Norogol : “laaah duka,,kang prabu meningan tekenging turun,,,ayeunamah jeung kalabur wae kang prabu,,!”

Prabu Siliwangi : “yeeeeeh kalah ngajak kabur,,,,,,,hayu atuh!!!”

Najan biasana tandang di medan perang, mashur  tukang nundung musuh,  tukang ngabuburak  barandai, harita mah Sang Prabu sejen  wirasat,  ngaraos  perlu ngadangu kana plunjuk Norogol. Engga1 bae Sang Prabu lolos sagarwa-putra katut  saeus; karaton, medal ti Dayeuh Pakuan lebet  ka leuweung. Abdi-abdi anu seja belapati ka gustina, pada ngiring.

Bray beurang burudul deui pirang-pirang baiad Banten nu  datang anyar, merangan jelema-jelema nu  di luareun karaton. Saha-saha nu teu daek anut Islam, geus ulah ngarep­ keun hirup. Pirang-pirangnu geus marubus ka leuweung, atuh dayeuh Pajajaran ngadadak sepi, Dikaraton geus parongpong, Norogolnu  tanggoh, kawas nu hoyong uninga.

Barang nepi Kean Santang ka karaton, rek mintonkeun kagagahan, jadi lempes, sabab ningali Norogol teu gedag bulu salambar, teu mundur satunjang beas, tanda perjurit lineuwih, lain  unghakeun.  Sanggeusing papayun-payun jeung  sanggeus uluk salam…

Kean Santang : “leu kaula gaduh lteuk bantun tiMekah, bade ditancebkeun kana taneuh. Mang­ ga ku sampean, cabut. Upami kacabut, tawis sampean ngagem agama suci, nanging lamun teu kacabut, sampean kedah lebet agama Islam, nyaeta agama sajati nu pangsucina.”

Sanggeus iteuk ditancebkeun, Norogol ujub bakal kaca­but, sabab kabedasanana pilih  tanding.

Norogol : “hahahah gampang atuh nyabut iteukmah Santang,,,tempokeun ku anjeun,,,Eu Eu Eu (liateun teu kacabut)!

Tapi barang dicoba­ coba,bet iteuk teh teu oyag-oyag acan. Sababaraha kali ditarik, eta iteuk  kalah beuki  nyeblok bae. Tungtungna anjeunna weleh, rumaos kadeseh ku Kean Santang. Enggal amit  rek .ngabujeng Sang Prabu Siiiwangi, malah mandar kersaeun anut Islam.

Norogol : “wah hebat anjeun kian santang!!! Kaula Ngaku eleh lah….

Kian santang : “Hm hm hm hm (kian santang seuri),,,saha heula atuh…kian santang dilawan…!

Norogol : “nya atuh kaula pamit rek ka Prabu siliwangi,,,rek ngajak asup Islam!!

Kian santang : “Aamiin norogol,,,jung gera indit,,,ati-ati dijalana nya…

Norogol : “muhun kian santang,,,mangga Assalamu`alaikum???

Kian santang : “Wa`alaikum salam!

Singket carita, norogol geus manggihan prabu.

Norogol : “kang prabu? Siganamah ayeuna urang geus waktuna asup islam!!!

Prabu Siliwangi : “naon anjeun teu kurah karuh,,,jol-jol ngajak asup islam?

Norogol : “ih sanes ngajak kang prabu! Iyeumah mung ngawartosan yen islam teh hiji agama anu pang leresna!!!

Prabu Siliwangi : “ooooh kitu ! nya atuh kaula rek mikir heula,,,!

Heuleut sawatara poe  Sang Prabu teh kasondong ku Norogol, nuju ngarereb di Gunung Cibodas. Sanggeus Norogol unjukan, nguningakeun peperangan ti wiwitan nepi ka wekasanana, kitu deui hal jajaten Kean Santang, Sang Prabu mindel sakedap,  nembe sasauran kieu  ka garwa putra  katut pangiring.

Sang Prabu : “Kami nyaho, yen  di dunya taya  nu  langgeng. Marga kersa  Nu  Maha Suci,  ayeuna agama Islam kudu nanjung. Lamun terus perang sadulur, balukarna  ngan matak ruksak nagara, jeung sangsara sarerea. Maraneh kabeh kumaha  raga katineung, meunang milih agama nu mana bae. Ari kami neneda ka  Maha Dewa, nyuhunkeun asup  ka Suralaya.”

Ti dinya laleumpang saparan-paran nurutkeun indung suku. Sawareh tetep di dinya,  ngarep-ngarep sugan  nu  jadi panutan sumping deui. Tapi kawas geus kersa Maha Kawasa, sakur nu  ninggalkeun maneh di Gunung Cibodas  tea, satin rupa,  kabeh  jadi area batu,  sarta nepi  ka ayeuna  disarebut Arcadoma.

Sanggeus urang Pajajaran anut Islam, Kean Santang terus ngislamkeun jelema-jelema di pagunungan, nepi  ka basisir kidul. Deukeut Teluk Cilaut-Eureun, aya batu  urut  calik Kean Santang, waktu anjeunna jumeneng Raja di Sancang, jujulukna Sang  Prabu  Gagak  Lumayung. Ari  pasareanana ayana  di Kampung Godog, teu pati jauh ti Dayeuh Garut,  sok loba nu maruja.

(Dicutat  tina  Katumbiri)

Iklan

About Bang Akil

Sudah Lahir Sudah Terlanjur...Mengapa Harus Menyesal...Hadapi Dunia Berani!!!

Posted on 1 Maret 2012, in Serpihan Perkuliahan. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: