Carita Sakadang Monyet jeung Kuya Modern

I.              Carita Asli

CARITA SAKADANG MONYET JEUNG SAKADANG KUYA DI KEBON CABE

 

 

                  

Isuk-isuk sakadang kuya moyan di sisi leuwi. Keur kitu torojol sobatna nya éta Sakadang Monyét.

Monyet : “Sakadang Kuya!” Sakadang Monyét ngageroan.

“Kuk!” Témbal Sakadang Kuya.

“Sakadang Kuya!”

“Kuk!”

Sakadang Monyét nyampeurkeun ka Sakadang Kuya.

“Keur naon Sakadang Kuya?”

“Ah keur kieu wé, keur moyan.”

“Ti batan cicing kitu mah mending ngala cabé, yu!”

“Di mana?”

“Di kebon Patani, mangka cabéna geus bareureum.”

“Embung, ah. Sakadang monyét mah sok gandéng.”

“Moal, moal gandéng ayeuna mah.”

“Nyaan moal gandéng?”

“Moal, nyaan moal gandéng.”

“Hayu atuh ari moal gandéng mah.”

Bring atuh Sakadang Monyét jeung Sakadang Kuya téh indit ka kebon patani. Barang tepi ka kebon, katémbong cabé pelak patani geus arasak mani bareureum euceuy. Sup duanana ka kebon. Sakadang Kuya moncor kana pager, ari Sakadang Monyét ngaluncatan pager. Terus baé ngaralaan cabé, didalahar di dinya kénéh.
Sakadang Kuya mani seuhah-seuhah baé ladaeun. Kitu deui sakadang monyét. Keur kitu, ana gorowok téh Sakadang Monyét ngagorowok.
“Seuhah lata-lata!” Maksudna mah “seuhah lada-lada”.
“Ssst, Sakadang Monyét, ulah gandéng atuh!”
Sakadang Monyét henteu ngawaro.
“Seuhah lata-lata!”
“Sakadang Monyét! Bisi kadéngéeun ku Bapa Tani.”
Tapi Sakadang Monyét api-api teu ngadéngé. Gorowok deui baé.
“Seuhah lata-lata!”
Kahariwang Sakadang Kuya kabuktian. Sora Sakadang Monyét anu tarik kadéngéeun ku Bapa Tani ti imahna, anu teu jauh ti kebonna. Bapa Tani gura-giru lumpat ka kebon. Barang nepi ka kebon, katémbong aya monyét jeung kuya keur ngaweswes bari seuhah ngadaharan cabé.
“Beunang siah nu sok malingan cabé téh!” Bapa Tani ngagorowok bari lumpat muru ka nu keur ngahakanan cabé.
Ngadéngé aya nu ngagebah, gajleng baé Sakadang Monyét ngejat, térékél kana tangkal kai.
“Sakadang Monyét, dagoan!” Sakadang Kuya ngagorowok ménta tulung. Tapi Sakadang Monyét teu maliré, teu ngalieuk-ngalieuk acan, terus lumpat gagalacangan dina tangkal kai. Ari Sakadang Kuya, puguh da teu bisa lumpat, leumpang ngadédod baé. Kerewek baé ditéwak ku Bapa Tani.
“Beunang ayeuna mah nu sok malingan cabé aing téh. Ku aing dipeuncit!” Ceuk Bapa Tani.
Kuya dibawa ka imahna, tuluy dikurungan ku kurung hayam. Angkanan Pa Tani, isukan kuya rék dipeuncit.
Peutingna, sakadang Monyét rerencepan ngadeukeutan Sakadang Kuya, nu keur cendekul dina jero kurung.
“Ssst, Sakadang Kuya, keur naon?” Sakadang Monyét nanya.
“Éh, geuning Sakadang Monyét, Puguh kuring téh keur ngararasakeun kabungah.”
“Kabungah naon Sakadang Kuya?”
“Nya éta, kuring téh rék dikawinkeun ka anak Bapa Tani.”
“Dikawinkeun ka anak Bapa Tani?”
“Enya.”
”Nu bener Sakadang Kuya?”
“Piraku atuh kuring ngabohong ka sobat.”
“Ngadéngé omongan Sakadang Kuya kitu, Sakadang Monyét ngahuleng sajongjongan.
“Kieu, Sakadang Kuya, kumaha lamun urang tukeur tempat?” ceuk Sakadang Monyét.
“Tukeur tempat kumaha?”
“Enya tukeur tempat. Sakadang kuya kaluar, kajeun kuring atuh cicing di jero kurung.”
“Ah, embung.”
“Kuring mah karunya wé ka Sakadang Kuya, sapeupeuting dikurungan.”
“Atuh meureun moal jadi dikawinkeun ka anak Bapa Tani téh.”
Sakadang monyet keukeuh maksa, supaya tukeur tempat. Antukna sakadang kuya téh éléh déét.
“Heug baé tukeur tempat, tapi aya saratna,” ceuk Sakadang Kuya.
“Naon saratna?” Saratna mah gampang. Saméméh anjeun asup kana kurung, kuring kudu di alungkeun heula ka leuwi.”
“Enya, énténg atuh kitu mah.”
Heunteu talangké, Sakadang Monyét ngaluarkeun Sakadang Kuya tina kurung hayam, tuluy dibawa kasisi leuwi. Lung baé Sakadang Kuya téh dialungkeun ka leuwi. Sakadang Monyét buru-buru balik deui ka imah Bapa Tani. Sup baé ngurungan manéh ku kurung hayam. Ngadedempés ngadago-dago beurang, hayang geura buru-buru dikawinkeun ka anak Bapa Tani.
Kocapkeun isukna.
“Manéhna, ka mana bedog téh? Urang asah,” ceuk Bapa Tani ka pamajikanana.
“Rék naon Bapana isuk-isuk geus ngasah bedog?”
“Itu urang meuncit kuya di pipir.”
Paguneman Bapa Tani jeung pamajikanana téh kadéngéeun ku Sakadang Monyét. Manéhna ngagebeg. Lakadalah, geuning aing téh rék dipeuncit, lain rék dikawinkeun jeung anak Bapa Tani. Rék kabur, geus kagok. Kaburu aya anak Bapa Tani nyampeurkeun. Gancang baé atuh Sakadang Monyét téh papaéhan, ngabugigag kawas bangké.
Barang srog ka dinya, anak Bapa Tani gegeroan ka bapana.
“Bapa! Bapa!”
“Aya naon, Nyai?”
“Ieu geuning nu dina kurung téh lain kuya.”
“Naon Nyai?”
“Monyét, jeung siga nu geus paéh deuih!”
Bapa Tani nu keur ngasah bedog cengkat, tuluy nyampeurkeun ka anakna. Enya baé geuning dina kurung téh aya monyét ngabugigag, lain kuya nu kamari. Kurung dibukakeun, monyét dialak-ilik.
“Naha bet jadi monyét? Jeung paéh deuih.”
“Enya, éta mani geus jeger kitu,” ceuk pamajikanana mairan.
Monyét téh dicokot ku Bapa Tani, lung baé dialungkeun jauh pisan. Barang gubrag kana taneuh, koréjat monyét téh hudang, berebet lumpat, kalacat baé naék kana tangkal kai.

Rincian Dongeng :

– Tema : Carita Sakadang Monyet Jeung Sakadang Kuya Di Kebon Cabe

– Palaku :

Monyet = cerdik, licik, loba akal

Kuya = loba akal, lelet

Pa tani =

Nyai =

Ema =

– Tempat/latar : di sisi leuwi, kebon cabe jeung pakarangan imah pa tani

– Galur : maju

– Eusi/hikmah nu bisa di cokot :

Ari hirup teh ulah sok pinter kabalinger, licik, ulah sok nipu. Kudu setia kawan jeung silih tulungan komo ka sobat, Ulah sok daek di ajak teu bener lamun salah. Ulah gampang di bobodo bisi kaduhung, ulah gampang percaya ka jalma. Kudu cerdas tapi ku cara jujur, ulah ngalicik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carita Nu Di Reka

CARITA SAKADANG MONYET JEUNG SAKADANG KUYA DI KEBON CABE

 

Isuk-isuk sakadang kuya moyan di pantai. Keur kitu torojol sobatna nya éta Sakadang Monyét.
Monyet       : “hey bro….!” (Ceuk Sakadang Monyét ngageroan)

Kuya          : “Kuuuk!” (Témbal Sakadang Kuya)
Monyet       : “Sakadang Kuya!”
Kuya          : “I am here, nyet!” huhuuu……..

Sakadang Monyét nyampeurkeun ka Sakadang Kuya.

Monyet       : “wuooy….nuju damel naon Sakadang Kuya teh?”

Kuya          : “Ah….. keur kieu wé pagawean menak mah, moyan broo……”

Monyet       : “Ti batan cicing kitu mah mending ngala cabé, yuuks!”

Kuya          : ngala cabe…. ??? “nya di mana?”

Monyet       : “Di kebon Patani, mangka cabéna geus bareureum geura uuyy….”

Kuya          : “Embung, ah. maneh mah sok gandéng.” Ceuli aing bisi cenat-cenut. Hhaaa……

Monyet       : “Moal, moal gandéng ayeuna mah.”

Kuya          : “Nyaan moal gandéng?”

Monyet       : “Moal, nyaan moal gandéng.” Paling ge nyahengan wungkul… sagandeng-gandengna geapal meureun  sora bedug, hehehehe

Kuya          : sempruLLL…. maneh mh. “Hayu atuh

Bring atuh Sakadang Monyét jeung Sakadang Kuya téh indit ka kebon patani. Barang tepi ka kebon, katémbong cabé pelak patani geus arasak mani bareureum euceuy. Sup duanana ka kebon. Sakadang Kuya moncor kana pager, ari Sakadang Monyét ngaluncatan pager. Terus baé ngaralaan cabé, didalahar di dinya kénéh.

Sakadang Kuya mani seuhah-seuhah baé ladaeun. Kitu deui sakadang monyét. Keur kitu, ana gorowok téh Sakadang Monyét ngagorowok.

Monyet       :  “Seuhah lata-lata!” Maksudna mah “seuhah lada-lada”. (bari paperot teu puguh neangan cai)

Kuya          :  “Sssssssttttt,…. Sakadang Monyét, cicing…ulah gandéng atuh!” (teruskeun, bali melong k sakadang monyet)

Sakadang Monyét henteu ngawaro ukur cicirihilan. Ihihihiiiii………

Monyet       :  “Seuhah lata-lata!”

Kuya          :  “Sakadang Monyét! Bisi kadéngéeun ku Bapa Tani.”
Tapi Sakadang Monyét api-api teu ngadéngé. Gorowok deui baé.

Monyet       :  “Seuhah lata-lata!”
Kahariwang Sakadang Kuya kabuktian. Sora Sakadang Monyét anu tarik kadéngéeun ku Bapa Tani ti imahna, anu teu jauh ti kebonna. Bapa Tani gura-giru lumpat ka kebon. Barang nepi ka kebon, katémbong aya monyét jeung kuya keur ngaweswes bari seuhah ngadaharan cabé.

Pa tani        : “Beunang siah nu sok malingan cabé téh!” Bapa Tani ngagorowok bari lumpat muru ka nu keur ngahakanan cabé.

Ngadéngé aya nu ngagebah, gajleng baé Sakadang Monyét ngejat, térékél kana tangkal kai.

Kuya          :  “Sakadang Monyét, dagoan!” Sakadang Kuya ngagorowok ménta tulung.

Tapi Sakadang Monyét teu maliré, teu ngalieuk-ngalieuk acan, terus lumpat gagalacangan dina tangkal kai. Ari Sakadang Kuya, puguh da teu bisa lumpat, leumpang ngadédod kieu, geus kumaha kur show keur d casting….. Kerewek baé ditéwak ku Bapa Tani.

Pa Tani       : “Beunang ayeuna mah nu sok malingan cabé aing téh. Ku aing dipeuncit!” Ceuk Bapa Tani.

Kuya dibawa ka imahna, tuluy dikurungan ku kurung hayam. Angkanan Pa Tani, isukan kuya rék dipeuncit.

Peutingna, sakadang Monyét rerencepan ngadeukeutan Sakadang Kuya, nu keur cendekul dina jero kurung.

Monyet       : “Sssssssttttttt, Sakadang Kuya, keur naon?” Sakadang Monyét nanya.

Kuya          :  “Éuleuh-euleuh, geuning Sakadang Monyét, Puguh kuring téh keur ngararasakeun kabungah.”

Monyet       :  “Kabungah naon Kuya?”

Kuya          : “Nya éta, kuring téh rék dikawinkeun ka anak Bapa Tani.”

Monyet       :  Hello??? “Dikawinkeun ka anak Bapa Tani?”

Kuya          :  “sumuunnn,… huuh huuhh….” Iqiqiqiiikkkk

Monyet       : ”Nu leres atuh Kuya?” asa fararitnah teuing ahh. Hapeeuuuuukkkk…. Heuheuuu___

Kuya          :  “aeh-aeh…..Piraku atuh kuring ngabohong ka sobat.” salira ngaheab Nyet….
“Ngadéngé omongan Sakadang Kuya kitu, Sakadang Monyét ngahuleng sajongjongan.

Monyet       :  “Kieu, Sakadang Kuya, kumaha lamun urang tukeur tempat?” ceuk Sakadang Monyét.

Kuya          :  “Tukeur tempat kumaha?”

Monyet       :  “Muhun, tukeur tempat. Sakadang kuya kaluar, kajeun kuring atuh cicing di jero kurung.”

Kuya          :  “Ah, embung.” Kurung nu mana heula ???

Monyet       :  “Kuring mah karunya wé ka Sakadang Kuya, sapeupeuting dikurungan.”

Kuya          :  “laaa……..Atuh meureun moal jadi dikawinkeun ka anak Bapa Tani téh.”

 

Sakadang monyet keukeuh maksa, supaya tukeur tempat. Antukna sakadang kuya téh éléh déét.
Kuya          : “Heug baé tukeur tempat, tapi aya saratna,” ceuk Sakadang Kuya.

Monyet       : “sarat ?? heug Naon saratna?”

Kuya          : Saratna mah gampang. Saméméh anjeun asup kana kurung, kuring kudu di alungkeun heula ka leuwi.”

Kuya          : “Enya, énténg atuh kitu mah.” Cahyooo….Laksanakeuunn !!!

Heunteu talangké, Sakadang Monyét ngaluarkeun Sakadang Kuya tina kurung hayam, tuluy dibawa kasisi leuwi. Lung baé Sakadang Kuya téh dialungkeun ka leuwi. Sakadang Monyét buru-buru balik deui ka imah Bapa Tani. Sup baé ngurungan manéh ku kurung hayam. Ngadedempés ngadago-dago beurang, hayang geura buru-buru dikawinkeun ka anak Bapa Tani.

Kocapkeun isukna.

Pa tani        : “Manéhna, ka mana bedog téh? Urang asah,” ceuk Bapa Tani ka pamajikanana.

Pamajikan   : “Rék naon Bapana isuk-isuk geus ngasah bedog?”

Pa tani        : “Itu urang meuncit kuya di pipir.”

Pamajikan   :  bapana ???

Paguneman Bapa Tani jeung pamajikanana téh kadéngéeun ku Sakadang Monyét. Manéhna ngagebeg. Lakadalah, geuning aing téh rék dipeuncit, lain rék dikawinkeun jeung anak Bapa Tani. Rék kabur, geus kagok. Kaburu aya anak Bapa Tani nyampeurkeun. Gancang baé atuh Sakadang Monyét téh papaéhan, ngabugigag kawas bangké.

Barang srog ka dinya, anak Bapa Tani gegeroan ka bapana.

Pamajikan   : “dedii…. Dedii…. !!! {bapa-bapa}

Pa tani        : “Aya naon kanyaah akang sadunya?”

pamajikan   : “Ieu geuning nu dina kurung téh lain kuya.”

Pa tani        : “Naon Nyai?” manuk sugan ?? haa……

pamajikan   : “ih si akang… iyeu mh Monyét, jeung siga nu geus paéh deuih!” aliass membleeee…….

Bapa Tani nu keur ngasah bedog cengkat, tuluy nyampeurkeun ka anakna. Enya baé geuning dina kurung téh aya monyét ngabugigag, lain kuya nu kamari. Kurung dibukakeun, monyét dialak-ilik.

Pa tani        : “Naha bet jadi monyét? Jeung paéh deuih.”

pamajikan   : “Enya, éta mani geus jeger kitu,” ceuk pamajikanana mairan.

Monyét téh dicokot ku Bapa Tani, lung baé dialungkeun jauh pisan. Barang gubrag kana taneuh, koréjat monyét téh hudang, berebet lumpat, kalacat baé naék kana tangkal kai.

 

 

Iklan

About Bang Akil

Sudah Lahir Sudah Terlanjur...Mengapa Harus Menyesal...Hadapi Dunia Berani!!!

Posted on 2 Maret 2012, in Serpihan Perkuliahan. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: