Category Archives: Drama

Drama Bahasa Sunda “DIGADEKEUN”

DIGADEKEUN

Rebun-rebun kénéh, Si ilham, adi kuring, geus gujrud. Datangna bari rawah-riwih. Kuring nu kakara hudang, puguh baé kagét.

Mukhtar          : “Aya naon ieu téh?” cékéng téh, bari diharudum kénéh sarung.

Aziz                 :“Cilaka, Kang. Imah Si Abah kabongkaran!”

Mukhtar          :“Kabongkaran?”

Aziz                 :“Enya, bieu téh Si Abah gujrud!”

Mukhtar          :“Naon cenah nu leungit?”

Aziz                 :“Televisi, Kang. Nu berwarna téa. Pinter cenah bangsatna gé, da mani demit naker. Panto euweuh nu rujad, jandela euweuh nu ruksak. Karunya wé, Si Abah nepi ka ngahuleng baé. Lebar tayohna téh!”

Mukhtar          :“Geus lah, montong geruh!” ceuk kuring, bari nitah diuk ka duaan tadi

Aziz                 :“Tong geruh kumaha. Piraku Si Abah meunang musibah, urang cicing baé?”

Mukhtar          :“Déngékeun heula lalakonna. Televisi téh lain ku bangsat, tapi dibawa ku Akang!”

Aziz                 :“Baruk? Naha bet bisa kitu?”

Mukhtar          :“Tangtu baé bisa mah. Kieu lalakonna téh. Apan urang téh butuh duit keur sakola Si Ujang anak akang? Tah ku lantaran urang mah teu boga duit, nya Akang téh ngumaha ka kolot maraneh be. Pédah wé Akang nyaho pisan, Si Abah anyar kénéh tas ngajual sapi. Ngan lantaran Si Abah teu méré, kituna téh bari rada nyarékan, kapaksa Akang maké cara kasar?”

Aziz                 :“Teungteuingeun Akang mah. Doraka geura!”

Mukhtar          :“His da ieu mah kapoékan ngaranna, bonganna atuh Si Abah teu méré nginjeum. Coba lamun béréhan ka Akang. Geus ayeuna mah jempling wéh. Engké mun boga milik, televisi téh urang gantian deui!”

Aziz                 :“Asa teu kaharti!”

Mukhtar          :“Kudu kaharti, da ieu mah hubunganana jeung pangabutuh,”

Aziz                 :“Terus rék kumahakeun éta televisi téh?”

Mukhtar          :“Ayeuna ku Akang rek dibawa ka pakgadé!”

Aziz                 :“Rék digadékeun!”

Mukhtar          :“Enya,”

Aziz                 :“Teu rido Urangmah kang!”

Mukhtar          :“His, kudu rido, da ieu mah keur kapentingan anak urang. Ambéh budak jadi pinter, jadi jelema jeneng, henteu bodo kawas Akang!”

Aziz                 :“Gandéng, ah. Jung baé rék digadékeun mah. Ngan mun kapanggih, ulah mamawa ka Urang”

Mukhtar          :“Moal atuh. Ieu mah tanggung jawab Akang. Geus kagok atuda, lamun dibikeun deui ka Si Abah, sarua jeung ngawiwirang sorangan!”.

Teu pati lila siaziz indit ka pakadean si ilham

Ilham               :“Aéh,  KaiMukhtar geuning. Rék naon ulin ka dieu!”

Mukhtar          :“Rék naon deui atuh, ari lain butuh duit mah!” ceuk kuring bari ngadeukeutan.

Ilham               :“Rék ngagadékeun?”

Mukhtar          “Enya, ieu boga televisi. Butuh keur sakola budak puguh gé. Geus lila digawé di dieu?”

Ilham   :“Kakara gé sataun!”

Mukhtar          :“Kumaha ieu téh prosesna, da kuring mah can apal!”

Ilham               :“Can kungsi kitu ulin ka dieu?”

Mukhtar          :“Ah, rék naon, da kuring mah tara guda-gade, ieu ogé awahing kapaksa!”

Ilham               :“Babari atuh. Tinggal bawa barangna ka dieu, naon anu rék digadékeun téh?”

Mukhtar          :“Enya televisi,”

Ilham               :“Engké ku kuring barangna di taksir, sabaraha pantesna,”

Mukhtar          :“Euh, jadi kudu dibawa ka dieu, nya. Kumaha lamun nu digadékeunana sawah, naha sawahna kudu dibawa ka dieu?”

Ilham               :“Geus lah, montong heureuy. Mana barangna?”

Mukhtar          :“Tah, ieu!” ceuk kuring bari nembongkeun televisi. “Ari kahayang mah, bisa nepi ka sapuluh juta. Sugan wé tina ngagadekeun televisi bisa kabeuli motor,”

Ilham               :“Moal bisa atuh. Ieu mah paling oge 200 rebu!”

Mukhtar          :“Har, naha murah-murah teuing?”

Ilham               :“Enya, da televisi 14 in bari euweuh rémotan mah, sakitu pasaranana,”

Mukhtar          :“Kudu sakitu baé?”

Ilham               :“Enya,”

Mukhtar          :“Keun baé atuh. Kumaha lamun engké henteu katebus?”

Ilham               “Tah, lamun teu katebus opat bulan, engké ku kuring dibéjaan heula, saméméh datang waktuna lélang,”

Mukhtar          :“Kieu wé kuring mah. Pék éta televisi rawatan, ka dieu ménta duit 400 rebu. Kuring mah moal datang deui ka dieu,”

Ilham               :“Har, atuh lain gé digadékeun. Dijual meureun éta mah. Geus lah, 200 rébu wéh. Kumaha engké wé urusanana mah, kawas lain jeung babaturan,”

Mukhtar          :“Kitu hadé atuh!”

Geus créng dibayar mah, kuring gagancangan balik, bari teu poho luak-lieuk bisa aya nu wawuh.

*

Kaparengan boga milik, ka 3 poean télévisi téh katebus deui. Isukna, sabada nyokot televisi téa, kuring jeung si ilham  dicalukan ku Si Abah. Rada reuwas mimitina mah.

Abah               :“Ka dieu ujang, Abah rék ngadongéng!” ceuk abah, bari ngelepus udud padudan. “Rada anéh Abah téh. 3 poe  katukang televisi Abah aya maling. Naha ari ayeuna geus aya deui dina méja. Teu kaharti!”

Azis Jeung Mukhtar :“Nu leres, Bah?” api-api teu apal.

Abah               :“Enya. Ngan anu matak kaget téh, dina televisi aya keretas anu make cap pakgadé. Sigana ku bangsat digadékeun, terus dipulangkeun deui!”

Mukhtar          :“Panginten,”

Abah               :“Anu leuwih anéh, barang éta télévisi disetél, bet katémbongna bangsatna keur mawa televisi ka pakgadé. Basa disidik-sidik, geuning bangsatna téh bet siga …. manéh!” ceuk Si Abah bari nunjuk ka si ajis. Gebeg téh, naha ti saha apaleunana? Pasti si ilham anu bébéjana. Kasebelan boga adi teh.

Abah               :“Kamari Abah leungit sarung, pasti ku manéh digadékeun. Jung geura tebus!”

Mukhtar          :“Teu rumasa ari sarung mah, Bah!”

Abah               :“Hayam Abah gé dipaling, nya?”

Mukhtar          :“His, ulah tadah-tuduh kitu, Bah. Kuring mah ngan nginjeum televisi wungkul. Bonganna basa Abah ngajual sapi, mani teu ngécrétan ka minantu!”

Bungsu            : “Sarung mah dijual ku abi ka Pa Érte. Dianggo mayar listrik.

Abah               :“Hih, lain bébéja atuh. Ari hayam?”

Bungsu            :“Har, apan ku Abah dipeuncit. Abah deuih nu ngadaharna gé!”

Abah               :“terus Tadi téh dewek ka sawah landeuh. Rada kaget euy, naha bet aya Pa Érté keur macul di sawah Abah. Mun keur kuli, da henteu rumasa nitah. Naon urusanana deuih, mangmaculkeun sawah batur!”

Azis                 :“Teras kumaha, Bah?”

Abah               :“Silaing deui baé geuning nu boga gawéna téh!” pokna bari muncereng.

Mukhtar          :“Muhun, Bah. Sawah téh digadékeun ka Pa Érté, keur nebus televisi téa!”

Abah               :“Kasebelan. Cik atuh ka kolot téh, mani taya euih-euihna. Tapi da ayeuna mah geus ditebus deui ku Abah!”

Mukhtar          :“Étah, geuning?”

Abah               :“Geus ayeuna mah, mun aya pangabutuh montong maling-maling tukangeun. Nyarita ka Abah, naon héséna!”

Mukhtar          :“Tuh, nya!” ceuk kuring bari ngarérét ka si ilham.

 

 

 

Iklan

SAEMBARA PINILIH PERMAISURI DI NAGARA AKSARA

 

Kacarioskeun dina hiji wangkid/mangsa di salah sahiji nagara nu katelah “Nagara Aksara” nuju aya ewuh-pakewung anu ngajantenkeun raja kalintang bingungna. Ari anu janten masalahna mah nyaeta putra mahkota kerajaan anu bade janten gegentos maharaja teu acan kagungan garwa kangge di jantenkeun permaisuri, kangge janten ratu anu ngadampingi putra mahkota ngagentos ramana, mangku jabatan raja anu bakal neraskeun kepemimpinan Kerajaan Aksara.

Adegan 1 :

kaayaan di kerajaan (suasana di kerajaan, ada raja, ratu, para penggawa, dll)

Raja            : “ayi… dina denget ayeuna kaula kalintang hariwangna ngemutan ieu kerajaan, ari anu janten masalahna, kaula parantos sepuh tos waktosna tampuk kapamimpinan ieu digentos ku putra mahkota, mung ayeuna putra mahkota teu acan gaduh garwa kangge gentos ratu. Naon anu janten riringa kangge pangeran teu acan milih kangge pigarwaeun? Pami pamendak kaula mah parantos waktosna…. ?”

Ratu            : “hapunten kaulanun … manawi eta emutan teh sami diraoskeun ku rai … upami kitumah langkung sae ditaros we panginten Putra Mahkotana … ? ”

Raja            : “mangga atuh … haturan linggih raden kadieu … ”

Ratu            : “miwarang patih ngalukan pangeran … ”

Pangeran lebet ka keraton, nyembah hormat ka raja calik panyuneun raja …

Pangeran     : “nyanggakeun sembah pangabaktos Putra ama … ”

Raja            : “ditampi kasep raden ! ”

Pangeran     : “dupi, aya naon margina Putra di angkir sun ?”

Raja            : “kieu kasep … ama teh tos waktosna ngalungsurkeun karajaan ieu ka salira … mung nu janten perkawis salira teu acan wae kagungan garwa kangge anu ngadampingi salira … dupi anu janten halangana naon kasep ? ”

Pangeran     : “hapunten putera ama … parantos ngajantenkeun ama teu damang manah perkawis ngemutan putera … ”

Raja            : “manawi naon anu janten angen-angen raden teh ? isteri anu sapertos kumaha anu dipiharep ku salira raden teh ? ”

Pangeran     : “ama … kumargi karajaan aksarateh kalintang ageungna, kalih ti eta kalintang dipihormatna sareng di pi ajrih ku nagara-nagara bawahan anu sanes, kamajengan-kamajengan dina pangwangunan, perekonomian oge pesat ! panginten kangge ngimbangan eta, abdi moal tiasa nyalira dina mayunanana, meryogikeun pendamping anu tiasa ngabantosan, nyaeta ratu anu kualitasna atanapi sumber daya manusiana pinilih kalayan gaduh atikan anu masagi, upami bahasa etikamah : bring, beauty behavior kitu manawi ama … ”

Raja            : “pangintena atuh kasep raden, eta emutanteh kalintang jero tur bijaksana … tapi, dimana sareng kumaha cara milarian isteri anu sapertos kitu ? ”

Patih            : “hapuntena, panjenengan … simkuring gaduh usul sun …!”

Raja            : “kumaha paman patih ?”

Patih            : “kumaha upami kangge milarian garwa raden teh di ayakeun saembara Ratu pinilih karajaan aksara!!! Manawi ?”

Raja            : “tah kumaha raden ?”

Pangeran     : “mangga ama, putera ngirigan …”

Adegan 2 :

Kaayaan di salah sahiji keluarga peserta saembara :

Keluarga ieu aya opat anggota keluarga, nyaeta ibu tiri, kakak 1, kakak 2, dan ade bungsu. Ade bungsu mangrupikeun anak tere ti ibu tere sareng 2 saderekna, ramana bungsu parantos ngantunkeun … sadikantun ku ramana, bungsu di perlakukeun sapertos babu, dipiwarang sagala rupi, sareng terkadang dianiaya di hina ku ibu tere sareng wargi-wargina anu 2, ringkasna bungsu teh di pika ceceb pisan …

Ibu tere       : “nembe gugah bobo kaayaanana ngagorowok nyalukan bungsu : Bungsu … bungsu … bungsu … ! kamana wae budak teh ? torek kitu ? bari kukulutus

Bungsu        : “(nyampeurkeun bari rurusuhan kalayan ngadeg-deg sieun kacida)” abdi ibu … dupi aya pikersaeun naon ?”

Ibu tere       : “ari maneh ! … ngadenge teu ka kami gogorowokan ti tadi nyalukan maneh ? mani tatalangke pisan ! (bari ngajulehekeun mastaka bungsu)”

Bungsu        : “punten bu,, abdi tadi dipengker nuju marab kuda ?!”

Ibu tere       : “heh alesan wae ! pang nyieunkeun teh manis kami ! jeung naheur cai keur mandi kami jeung teteh-teteh maneh ! haling gera indit ! (si bungsu angkat bari dijongklokkeun)

Keadaan dimeja makan : bungsu masihkeun kopi ka ibu sareng teteh-tetehna…

Ibu tere       : “(bendu! Puih!) ieu teh Teh atawa naon ? heh bungsu !!! ari maneh rek ngaracun kami hah ?? (bari di burakeun ka payuneun bungsu)

Teteh 1        : “yeuh bungsu! Ari maneh becus digawe teu ? ulah macem-macem nya? Masih untung maneh diampihan di dieu oge! Sing bener gawe teh…”

Teteh 2        : “bungsu ! lamun maneh rek ngieun wae ka teu genahan ka ibu jeung ka kulawarga di dieu, maneh mending indit ! ti imah ieu… rek nurut moal hah ??????”

Bungsu        : “duh ibu, teteh, hapuntena abdi … (nangis jeung ngabawakeun lagu pupuh sesuai adengan)

Adegan ka 3 :

Keadaan dipasar  dan alun-alun kerajaan :

Karamean pasar …terus datang rombongan utusan kerajaan ngabewarakeun saembara nu bade di gelar…

Bewara…..! bewara ieu ditunjukeun kangge mojang-mojang anu aya dikarajaan aksara, yen putera mahkota nuju milarian wanoja anu bakal janten garwa atanapi ratu di nagara ieu. Tah ka para wanoja anu cumpon kana sarat-sarat mangga geura daftar di alun-alun karajaan …

“ka pihatur…raja”

Kaleresan nuju aya bewara eta ibu tiri sareng sodara-sodara bungsu terangeun teras wae anjeuna daftar dengan penuh percaya dirinya…..

Obrolan sadugina di bumi :

Teteh 1        : “… ibu! Rupina teteh kedah perawatan heula nya…ka hongkong! Supados dina waktuna saembara teteh geulis nyongcolang teras kapilih deh janten ratu! (bari gumeulis)”

Teteh 2        : “ih! Abi oge operasi wajah heula, teras ieu bade di detox supados bodas dan harum kulit abi, teras pangeran tergoda dan jatuh dipelukanku ! leres teu ?”

Teteh 1        : “eee…! ngalunjak ka teteh. Yeuh nu puguh bakal kengingmah ieu tah abdi anu herang mencrang you now ? hmmm ape si loh,,gak level kalee…..”

Teteh 2        : “eh teh bebas kalee,,gak usah kepedean deh. Tingal wae abdi oge semok kieu, matak uruy!”

Terasna eta nu 2 pasea ragot silih jenggut marebutkeun pada hoyong janten ratu…

Ibu tiri         : “gandeng maraneh teh. Mani teu areling, jeung barinage teu kudu pasea ayeuna. Nu pentingmah maneh gera malikir. Geus boga persiapan naun jang saembara engke? Lain ngarebutkeun nu can puguh!”

Semua         : “bungsu…! bungsu…! bungsu…! ”

Sadayana miwarang ka bungsu, dugika bungsu cape, teras ngalakukeun kasalahan nu dugika bungsu di usir…

Buat dialog! Da acan wew…

Adegan 4 :

Bungsu angkat kadungsang-dungsang teu puguh tujuan. Ahirna waktu bungsu nuju ngaso aya 2 jalmi perlante jeung garwana tumaros ka bungsu, kaleresan eta 2 bangsawan teh mangrupikeun salah sahiji mantri di nagara aksara, teu gaduh putra. Atuh teras wae bungsu teh dicandak di angken putrana, didik dama-dama dugi ka bungsu janten isteri anu berpendidikan kenging gelar kabangsawanan. (Si bungsu menyanyikan lagu sedih anu sesuai tema adegan 4)

Buat dialog deui wae! Da acan wew…

Adegan 5 :

Ka ayaan di alun-alun keraton karamean sadaya pangeusi karajaan aksara anu bade nitenan acara `ratu pinilih` tea. Ti unggal kampung, desa, pelosok, jeung nagara-nagara tatangga pada nyumpingan malihanmah para raja-raja mintonkeun puteri anu maksad bade ngiringan kana eta saembara … peserta teh seueur dugi ka mangratus-ratusna. Nya sababaraha deui teu di ayakeunana dugi ka finalis kantun 5 jalmia …di antawisna nu ngiring teh aya teteh 1 teteh 2 sarang bungsu. Singketna carios dugika anu ditangtuken…!

Ada singgasana : Raja jeung ratu, para menteri (penguji) panggawa pangeran saperangkat kerajaan.

Pembawa acara : “perhatosan,,perhatosan! Punten kasadaya wargi-wargi anu parantos haladir di ieu tempat, supados rehe heula margina acara tos bade dikawitan…mangga ka para pinilih supados linggih di tempat anu parantos ditangtukeun. Oge haturan ka para juri linggih, supados teu nyangkolong kana waktos, ieu acara di-ka-wi-tan..”

(pembukaan di iringi musik gamelan)

Pembawa acara : mangga dihaturanan peserta anu ka hiji ka putri …… ka payun! Jeung saterasna dugi ka 4. Anu terahirna nyaeta putri Bungsu…

Para peserta saembara mintonkeun ka ahlianana masing-masing. Anu inti penilaian nu diharepkeun nyaeta : 1. Kepribadian; 2. Kecerdasan; 3. Inner beauty.

Kesimpulan : isteri anu dipiharepkeun ku karajaan nyaeta isteri anu berkepribadian/akhlaq etikana sae, cerdas otak/pamikiran/berwawasan masa depan/berwatak kepemimpinan. Cantik luar dalam sebagai ibu dari negara aksara…

Alhasil anu diluhur nyaeta dasarna tina sakola jeung tiasa maca! Dumasar kana peningkatan kecerdasan bangsa eta kangge membentuk warga negara anu berkualitasteh nyaeta `pancanangan masyarakat standar membaca dan pendidikan dasar 9 tahun.

Ending :

Raja enggal ngaluarkeun perintah, masyarakat sadar membaca memerangi kebodohan dan pendidikan 9 tahun.

Ditutup ku vokal group laguna sesuai tema…

 

Di dedikasikan untuk Lora Sahara Sondari. Katanya…

DRAMA UNTUK PEMBUKAAN PERPUSTAKAAN

Drama ini hanyalah fiktif belaka. Jadi mohon maaf kalo terdapat kesamaan nama, karakter, tempat dan hal lain yang berhubungan dengan ini hanyalah untuk keperluan hiburan semata.

Image

KONSEP CERITA

Cerita yang diambil dari keadaan suatu lingkungan masyarakat pedesaan, serta mengadopsi dari cerita-cerita karya seniman sunda, bahasa yang digunakan ialah bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Drama ini merupakan drama langsung tanpa menggunakan narator/sutradara.

SINOPSIS CERITA

Seorang siswa yang tidak bisa membaca akibat kurangnya perhatian dari orang tua, dan kebetulan lagi ia mempunyai ayah yang kurang pandai membaca, sehingga sang istri pun selalu jengkel kepada suaminya karena tidak bisa membaca yang akhirnya anaknya pun ikut tidak bisa membaca, terlebih lagi ayahnya seorang pengangguran.

Kedua orangtua ini selalu saja bertengkar mempermasalahkan ekonomi, sang isti selalu memerintahkan kepada suaminya untuk mencari pekerjaan, tapi selalu gagal karena ia tidah pandai membaca bahkan pendidikannyapun tidak cukup memadai hanya sampai SD (istrinya sampai SMP-an lah). Selanjutnya Ibu guru mengunjungi keluarga siswa untuk memberikan saran.

Si suami menyadari keadaannya, sehingga kini ia dan istrinya kompak untuk lebih perhatian kepada anaknya.

KONSEP PANGGUNG/PERALATAN

Panggung terbagi menjadi dua bagian

  1. Panggung berlatar rumah/halaman rumah (tempat penjemuran dan tanaman)
  2. Bangunan Perpustakaan (meja dan buku-buku)

KONSEP BUSANA

Eben           : pakaian biasa da seragam sekolah (sesuaikan)

Emeh          : kaos longgar memakai bawahan (samping we lah)

Demed       : kaos dan kolor di lehernya pake handuk dan juga memakai topi.

Bu Guru     : Pakaian bu guru we kumaha lah…….!

KONSEP MUSIK

Chirstopher Nelwan – Jari-Jari Cantik (Di awal)

Lagu Claudia Sinaga – Ini Mimpiku (Di Tengah)

The Panas Dalam – Budak Baheula (Di akhir)

PARA PEMERAN

Eben           : anak/siswa sekolah….(SD/SMP/SMA kareplah)

Emeh          : istri Demed/orang tua siswa

Demed       : suami/orang tua siswa

Bu guru      : guru Eben

Pengatur panggung (bila perlu)

KARAKTER PEMERAN

Eben           : lugu

Emeh          : galak

Demed       : suka ngomong ceplasceplos!

Bu guru      : sopan, rapih, lemah lembut.


NASKAH

Lagu Christoper Nelwan – jari-jari cantik

Seorang siswa yang baru pulang dari sekolah dengan muka murung dikarenakan ia tidak bisa membaca …

Anak/Eben : “bermuka murung dan langsung jongkok sambil melempar-lempar batu

Emeh     : “ben! Ebeeeen…. Ari eben kunaon bet datang-datang hulang-huleng kitu?”

Anak      : “teu kunanaon Ma,,ngan resep we abimah hulang huleng teh,,” (eben berdiri langsung menghadap ibunya) “yeuh ma! Saking abi resep-resepna ngahuleng,,etah da disakolage abimah hulang huleng we,,terang-terang teh uih wae sakolateh,,hhee hebat nya ma ?”

Emeh     : “hebat-hebat…barinanage mikiran nahaon atuh ngahuleng teh, ulah sok sagala dipikiran sing stres, anak muda teh teu aya pisan kahoyong geuning…”

Anak      : “puguh abiteh tadi,,,di tes maca ku bu guru teh ma…!”

Emeh     : “terus maneh bisa ?”

Anak      : “nya puguh we atuh……henteu !” (bari ngoyoyod ka jero imah)

Emeh     : “hah da maneh mah moal jauh beda jeung bapa maneh,,sarua teu bisa macana”

Suami Emeh pun keluar dari rumah menghampiri mereka …

Demed   : “yeeeeeeeee….ari si Emeh, ulah sok ngomong kitu…. kieu-kieu ge lulusan SD…” (berlaga bangga)

Emeh     : “Aeh…aeh ari bapana, SD ge…. bapak mah teu tamat-tamat acan…” (sambil mengambil sapu lidi)

Demed   : “Ceuk saha ? bapamah teu tamat (bari ngabalieur).

Emeh     : “Lah kamari basa aya undangan ti pa abdul gening menta pangmacakeun ka mang ubed,,da bapamah teu bisa meureunnya macana? Paingan si Eben ge teu bisaun maca,,tuda kumaha ge bapa na….mun ceuk paribasamah uyah tara tees kaluhur,,,

Demed   : “Nya puguh we atuh da uyah nage beakeun wae urangmah,,mun uyahna geus mang bulan-bulan teu di pake karek meureun tees…

Haaaaa atuh kumaha mun urang jeung ngadu`a sangkan uyah tees ka luhur,,mih si eben pinter macana…!!!!

Emeh     : yeh ari di ajak ngomongteh sok kamana wae…teu bisa macamah-teu bisa wae…make ngaruksak teuing paribasa!!!

Demed   : “geus gandeng, ulah sok kitu….teu apal keur kelas 1 bapak juara ka 1!!!”

Emeh     : “laaah juara ka 1 palebah mana na…..”

Demed   : “nya juara ka 1 we…ek tibelah tukang,,,ek ti belah hareup,,,etamah kumaha ka ikhlasan urang…!”

Emeh     : “ka ikhlasan-kaikhlasan nanahaon,,ari budak teu bisa macamah ngerakeun ku batur,,! rek kumaha kahareupna budak teh ari teu bisa macamah…”

Demed   : “haaaaa kumaha engeke we,,,maung ge nu teu bisa maca,,teu weleh hirup, teu eleh ku nu pinter maca! Sok adukeun maung jeung jalma nu pinter maca,,,aing taruhan meunang maung siah!!!!!”

Emeh     : “nya,,manehmah ari diajak ngomong teh sok kalah ngacapruk kamana wae!” yeuh maksud aingmah, yeuh dengekeun,,,peupeuriheun urang teh teu bisa maca,,,buta hejo??!!

Demed   : “buta huruf !”

Emeh     : “heueuh eta maksud aingge buta huruf!!!” cik atuh ari kahayangmah budakteh sing pinter…tuh kawas anak batur nepi ka lulus boga ijabah!!!

Demed   : “lain ijabah atuh ijazah”

Emeh     : “lah sarua wae nyebutnamah,,rek ijabah rek ijazah,,etamah kumaha ka ikhlasan urang…”

Demed   : “nya da silaing nu ngcaprukmah”

Emeh     : tuda keuheul aingmah,,komo mun jiga batur,,di ajarteh nepi ka jaradi sujana???

Lain sujana atu siah sarjana ! sing baleg atuh nyarita teh….

Demed   : aeh2 ari si Emeh….

Emeh     : Tuda kesel aingmah kesel Demed,,,Indit siah-indit nengan duit!!!

Demed   : “beu, teungarti aingmah ! manehmah ti mimiti ku aing dikawin tepi ka ayeuna hayoh we butuh ku duit, asa teu insyaf-insyaf!

Emeh     : “yeuh aing butuh duit soteh keur meuli buku keur si Eben,,!!!

Demed   : “haaaaaa na euweuh nu gratis kitu??? Asa teung teuingeun,,buku jeung beas euweuh bedana kudu we di beuli!!! Nya atuh kuring ek indit neangan duit,,(Demed indit kaluar)

Emeh     : “heueh jung!!!”

Hm kieu gening jadi jalma bodo teh,,di udag-udag kasusah!

Eben keluar menemui ibunya…

Anak      : “ma! Ari bapa ek kamana cenah ma ?”

Emeh     : “nya biasa weeeee,,,,,,,,,,,Dines,,,,,Buburuh ngalaan kalapa ka Pa Apud!”

Anak      : “oh,,”

Emeh     : “eh ben ! ari eben ayeuna bade kamana ?”

Anak      : “mmm moal kamana-mana ma, kumaha kitu ma ?”

Emeh     : “iiiiiiiih sukur atuh moal kamana-mana mah,,pang ngalakeun cai saembermah atuh jung”

Anak      : “kanggo naon atuh cai saember ma ?”

Emeh     : “eta ek ngamadian tai kotok tu na terlas”

Anak      : “oooh nya atuh ma,,eben ka lebak heula….”

Eben pergi mengambil air ….dan masuklah Demed !

Demed   : “haaaaaaaa jaman sakieu,,,hese neangan duiteh !”

Emeh     : “nya ceuk aing oge,, matak jadi jalma mah kudu pinter ! ”

Demed   : “naon maneh mah geus balik deui-balik dei kadinya”

Emeh     : “aaaaah da enya atuh,,yeuh mun sia pintermah,,meureun ngala duiteh gampang,,tuh tempo para pajabat pan teu hararese neangan duiteh,,da pinter”

Demed   : “heu euh enggeus atuh,,gandeng ngan nguruskeun wae kudu pinter-kudu pinter!”

Emeh     : “teu boga duitmah, kumaha, rek pang meulikeun buku bacaan jeung si Eben”

Demed   : “haaaaaaa keun wege!”

Emeh     : “yeh,,yeuh ari sakira-kirana embung tanggung jawabmah, naha atuh siateh make boga budaaak,,!”

Demed   : “har, urusan boga budakmah lain salah aing,,aingmah lalaki”

Emeh     : “euleuh-euleuh, jadi salah aingnya ?”

Demed   : “nya heueuh,,

Urusan boga budakmah salah awe-we,,,tempo we asal usul budak ! kapan asalmah ti sia,,,aingmah sakadar usul”

Emeh     : “dasar siamah lain jelma,,,juuuuuuurig!”

Demed   : “aeh, dimana aya jurig ngala kalapa Emeh”

Tiba-tiba Eben datang bawa emeber …..

Eben                    : “yeeh eta kolot-kolot ngan hayoh we parasea,,,euweuh ka cape !” (kembali ke luar)

Emeh & Demed : (tersenyum bengong wungkul)

Seorang guru mendatangi orang tua siswa dan berdialog dengan orang tua siswa …

Bu Guru : “permisi…..!”

Demed   : “tah aya semah tah….”

Bu Guru : “permisiiii !”

Demed   : “terserah,,,”

Emeh     : “aeh-aeh,,ai sia kunaon ngajawabteh sing baleg atuh,,,Silahkan masuuuk….”

Demed   : “terimakasiiih,,,”

Emeh     : “lain ka sia,,,kasemah kaditu,,,(bari ngebug ku sapu)

Bu Guru   : “permisiiii !”

Demed   : “silahkan memasukinya…!”

Emeh     : “aeh….”

Bu Guru   : “maaf bu,,bapa maaf,,, mengganggu,,,apa betul disini rumah orang tuanya Eben Sureben Saputreben ?

Demed   : “betul, a a aa ada apa ibu dengan Eben Sureben Saputreben ?”

Bu Guru   : “oh tidak apa-apa pa, bu….Eben itu siswa yang sangat baik ko pa bu,,,(sambil terus pura-pura muntah) uowleeee……..cuman eben itu sepertinya kurang mendapat perhatian saja heheh !

Emeh     : “tah kadenge-kadenge kuceuli sia…(sambil menjewer telinga demed) kadenge ? kesel aingmah….”

Bu Guru   : (Olohok) “Satu Ayah lebih berharga dari 100 guru disekolah”

Emeh     : “tah kadenge-kadenge kuceuli sia…(sambil menjewer telinga demed) kadenge ? kesel aingmah….”

Demed   : Da maneh make kadieu sagala lah…(sambil menghampiri guru)

Bu guru : “Data dari statistic mengatakan bahwa orang yang bertumbuh tanpa kasih sayang  seorang ayah akan tumbuh dengan kelainan perilaku, kecenderungan bunuh diri dan menjadi criminal yang kejam.  Sekitar 70% para penghuni penjara dengan hukuman seumur hidup adalah orang yang bertumbuh tanpa ayah (tanpa kedekatan emosional dari ayahnya). Disamping itu juga Doa seorang ayah untuk anaknya bagaikan “turbo” untuk kesuksesan seorang anak. Bahkan doa yang benar-benar dilakukan seorang ayah, mampu mengubah karir seorang anak jauh melampaui karirnya sang ayah. Figur seorang Ayah adalah figur yang sangat penting dijaman sekarang ini. Karena banyak sekali anak yang kehilangan figur seorang ayah dan mencari perhatian ayahnya dengan melakukan apa yang kita sebut “kenakalan”.

Demed   : “terus kumaha ! apa sambungannya jeung saya ? (sambil ngabalieur)

Emeh     : lain sambungan atuh hubungan!!!

Bu Guru   : Para Ayah, anda sangat dirindukan dan dibutuhkan anak-anak anda untuk bekal kehidupan di masa depannya. Jangan habiskan seluruh energy dan waktu di tempat kerja, sehingga waktu dirumah hanyalah sisa energy dan duduk menonton tv atau membaca koran. Seorang anak perlu pelukan dan telinga dari ayahnya untuk mendengar, mengerti apa yang diceritakan sang anak.

Demed   : “emhh nyaan iyeumah geu deukeut keretegteh Emeh,,(sambil mengelus-ngelus dada)

Emeh     : suuuuuut !!!(melarang bicara)

Demed   : “yeeeh,,bu ! sayateh bekerja untuk menafkahi keluarga,,kulakukan semua itu demi keluarga…! ah lieur yeuuh ….

Emeh     : yeeeh ari maneh sing sopan atuh berbicara pada tamu teh…” “maaf bu, suami saya orangnya suka membanyol…

Bu Guru   : oh tidak apa-apa bu hehehh! Maaf pa “Kulakukan semua untuk keluarga” adalah jawaban klasik yang muncul di mulut kebanyakan ayah, “saya bekerja untuk siapa kalau bukan untuk keluarga”, tetapi yang sering terjadi adalah keluarga menjadi korban. Maunya yang terbaik buat keluarga tetapi keluarga jadi korbannya, kelak dan dimasa tuanya terjadi kebingungan, kenapa keluarga kok amburadul semua, “salah dimana?” Ya tentunya anda sekalian tahu dimana letak salahnya, bukan.

Demed   : “beu! Aing salah dei wae ngomongteh…! (sambil ngabalieur)

Bu Guru   : Seorang manusia, akan mempunyai kehidupan yang maksimal jika “dia diampuni dan mau mengampuni”. Ini adalah dasarnya. Bagi anda seorang ayah, maukah anda mengampuni anak dan minta maaf kepada anak untuk kebaikannya kelak dikehidupan masa depan? Dan anda sendiri sebagai ayah akan menjadi ayah yang sangat maksimal bagi keluarga dan lingkungan sekitar anda.

Demed   : hah aingmah nyao lieur… terus memangnya salah saya teh apa atuh,, teu puguh-puguh saya kudu meminta maaf ka budak saya ? eeeeera deuleu!

Bu guru : hm hm hm kesalahan bapak adalah bapak kurangnya memberikan perhatian kepada anak bapa,,itu salah satunya !

Demed   : emh meureun heueh nya Emeh,,,kita teh kurang perhatian sama anak kita,,,(sambil sedih dan menggandeng isternya)

Bu guru : Ajarkan kebenaran tentang moral dan sopan santun dan tentunya para ayah tidak akan menyesal kelak dalam kehidupan dewasa, sang anak akan mengamalkan didikan dari sang ayah. Hm hm hm hm saya pamit dulu ya bu,,pa ! maaf kalo kedatangan saya kesini membuat bapak ibu tersakiti, teraniaya, terhina, tersinggung, dan wajarlah kalo saya berbicara seperti tadi,,karna saya guru,,hehehehhh

Emeh, Demed : tangtos-tangtos,,tidak apa-apa !

Demed   : malah kami berterimakasih sekalih dan sebanyak-banyaknya kali kepada ibu … kumargi ibu telah membere ketahuan dari apa-apa yang tadinya saya tidak tau,,hehehhh

Bu guru : ya sudah saya akan pamit dulu,,asalamu`alaikum???!

Emeh, Demed : wa`alaikum salam !

Demed : “hmmmm bener horengge Emeh,,kasalahan teh teu jauh aya di urang,,mun ceuk paribasanamah pohon tara jauh rag-ragna tina buah”

Emeh     : “lain pohon tara jauh rag-ragna tina buah, tapi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya”

Demed : “ah etamah bahasa indonesiana,,da uingmah tadi make kana bahasa sundakeun,,,”

Emeh     : nyao ! (semua keluar)

Keesokan harinya eben Pulang sekolah,,Guru menghampiri siswa dan memberi saran untuk belajar membaca …

Lagu Claudia Sinaga – Ini Mimpiku

(eben masuk lalu berdiam diri kaya yang lagi menikmati kehidupan)

Bu Guru   : “Ben ! kamu cita-citanya pengen jadi apa? (sambil berjalan)

Anak        : saya mau jadi pengusaha bu!

Bu Guru   : “wah bagus sekali cita-cita kamu,,tapi eben harus pintar dulu ! kamu tahu ? kamu harus pinter itu kenapa?

Anak        : “supaya perusahaan saya maju nya bu!

Guru        : “iya benar selain itu juga, Supaya kamu bisa buat perusaahn bagus. Jadi kamu bisa pekerjakan orang-orang yang pinter”

Anak        : “oh begitu ya bu !” tapi bu saya nya gak pinter,,gimana mau pekerjakan orang pinter ?

Bu Guru   : “nak tahu gak kalau kita ini keturunan orang pintar, jadi kamu pasti jadi anak yang pintar dan cerdas”.

Anak        : “tapi bu bapa saya kan gak pinter,,membaca surat undangan saja suka nyuruh orang lain!

Bu Guru   : “kata siapa,,mungkin saja orang tua kamu sedang sibuk dan tidak mau membaca,,,tidak mau membaca bukan berarti tidak bisa membaca…” kamu harus belajar rajin yah, supaya nanti kamu bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak sekali”

Anak        : “iya bu…”

Bu Guru   : “kamu adalah anak yang hebat dan luar biasa. Setelah ini langsung pulang kerumah yah? Jangan kemana-mana…”

Anak        : “iya bu!”

Bu Guru   : “hmmmm ibu pulang duluan yah ben…”

Anak        : “iya bu,,asalamu`alaikum?”

Bu Guru   : “walaikum salam…hati-hati ya ben…(sambil dadah)”

Eben mendatangi perpustakaan, dan orang tuanya mengintip sambil tersenyum dan bersyukur (perhatian tiditunamah) …

Eben      : (masuk mendatangi perpustakaan, dan membaca buku)

Demed   : emh untungnya di urang ayeuna geus aya perpustakaan,,geratis hehe teu kudu meli buku ayeunamah,,tinggal daekna!

Emeh     : bener Demed,,ku ka ayaan kieumah si Eben teu weleh jadi jelma! Heuheueheu….

Demed   : amin ! hayu urang balik dei jeung nyiapkeun sangu keur dahar si eben engke balik tidieu.

Emeh     : hayu wae ah……….

Lagu The PANDAL – budak baheula

Eben pun pulang…..

 

……………..Selesai We……………

%d blogger menyukai ini: